Phụng vụTư liệu Phụng vụ

Làm sao phân biệt các loại “Dầu” được dùng trong Phụng Vụ?

Người trẻ thắc mắc:

Làm sao phân biệt các loại “Dầu” được dùng trong Phụng Vụ?

 

Có người sẽ nói rằng: việc “xức dầu” là của các đấng, các bậc, còn mình là giáo dân, phân biệt chi cho mệt. Thoạt nghe, cũng có lý, nhưng nếu, không phải vất vả lắm, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian, mà có thể tích lũy thêm được một ít hiểu biết về truyền thống, về đời sống đức tin của Hội Thánh, thì thiết nghĩ, bỏ công một chút để tìm hiểu về các loại “dầu” được dùng trong Phụng Vụ, cũng là một việc đáng làm, nên làm.

 

Trong Phụng Vụ, có 2 loại “dầu”: (1) Dầu được làm phép và (2) Dầu được thánh hiến.

 

  1. Dầu được làm phép:
  2. Dầu bệnh nhân:OI(Oleum Infirmorum)

Dầu OI: Dầu Ông I đi kẻ liệt

 

  1. Dầu dự tòng: OS(Oleum Sanctum) hoặc OC(Oleum Catechumenorum)

Dầu OS hoặc OC: Dầu Ông Sáu, Dầu Ông Cha thoa dự tòng

 

  1. Dầu được thánh hiến:SC (Sacrum Chrisma)

                        Dầu SC: Dầu Siêu Chuẩn thuần thánh hiến

 

“Dầu Ông I đi kẻ liệt”. Dầu OI được dùng để xức cho các bệnh nhân. Hội Thánh xin Chúa xoa dịu thân xác các bệnh nhân, viếng thăm và làm cho các bệnh nhân được vững mạnh trong đức tin và niềm hy vọng, giải thoát và làm thuyên giảm những đau đớn, phù trợ những người chăm sóc, cứu thoát bệnh nhân, ban sự sống và sức khỏe cho họ.

 

“Dầu Ông Sáu, dầu Ông Cha thoa dự tòng”. Dầu OS hay OC được xức cho các dự tòng trước khi Rửa Tội, để qua việc xức dầu này, Hội Thánh xin Chúa ban sức mạnh cho các dự tòng biết chống lại tội lỗi và sự ác, tựa như người lực sĩ được xoa bóp dầu trước khi lên võ đài.

 

“Dầu Siêu Chuẩn thuần thánh hiến”, dầu này nhắc nhớ lại biến cố trong Cựu Ước, ông Môsê được Đức Chúa truyền: phải pha chế “dầu” theo một tiêu chuẩn, thật đúng là: “siêu chuẩn” bằng các hương liệu “siêu hạng” với một liều lượng chính xác như: năm ký mộc dược nguyên chất, hai ký rưỡi hương nhục quế; hai ký rưỡi hương quế thanh; năm ký quế bì, và bảy lít dầu ôliu (x. Xh 30,22-25).

Ngày nay, dầu SC là dầu có pha thuốc thơm và được Đức Giám Mục thánh hiến. Dầu này được xức cho các đồ vật như bàn thờ và nhà thờ trong dịp cung hiến bàn thờ và nhà thờ, và được xức cho người trong Bí Tích Rửa Tội, Bí Tích Thêm Sức, và Bí Tích Truyền Chức Thánh.

Dầu SC (Sacrum Chrisma): “Chrisma” có gốc từ “Christos”, Đấng Kitô, Đấng được xức dầu, vì thế, người lãnh Bí Tích Rửa Tội được thánh hiến, để trở nên thụ tạo mới, sống một đời sống mới trong Đức Kitô; người lãnh Bí Tích Thêm Sức được thánh hiến, để trở nên chiến sĩ của Đức Kitô; Người lãnh Bí Tích Truyền Chức Thánh được thánh hiến, để trở nên một Đức Kitô khác (Alter Christus).

Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!