Giáo Hội Hoàn VũTin Giáo Hội

Những từ ngữ thông thường trong phẩm trật Giáo Hội

Những từ ngữ thông thường trong phẩm trật Giáo Hội

J Vinh Le

 

Mình ghi vài từ tiếng Anh liên quan đến chức Giám mục và vài giải thích sơ lược. Các bạn nào cần thì tham khảo:

Bishop: Giám Mục

Diocesan bishop: Giám Mục Chính Toà

Archbishop: Tổng Giám Mục

Coadjutor Bishop: Giám Mục Phó (với quyền kế vị)

Auxiliary Bishop: Giám Mục Phụ Tá

Titular Bishop: Giám Mục Hiệu Tòa (Giám mục không phải chính toà thì có một hiệu toà, là một giáo phận trong quá khứ)

Apostolic Administrator: Giám Quản Tông Tòa

Principal Consecrator: Chủ Phong

Co-Consecrator: Phụ Phong

Diocese: Giáo Phận

Archdiocese: Tổng Giáo Phận

Ecclesiastical Province: Giáo Tỉnh

Cardinal: Hồng Y (Chú ý: Hồng y có 3 đẳng)

-Cardinal Bishop: Hồng Y Đẳng Giám Mục (là những hồng y có một tước hiệu của một trong bảy giáo phận chung quanh Roma)

-Cardinal Priest: Hồng Y Đẳng Linh Mục (các vị là Giám mục các giáo phận khác trên toàn thế giới)

-Cardinal Deacon: Hồng Y Đẳng Phó Tế (các vị đứng đầu một cơ quan của Tòa Thánh)

Cardinal Camarlengo: Hồng Y Thị Thần (điều hành thành quốc Vatican và phụ trách trông nom tài sản và ngân khố của Giáo Hội trong thời gian trống tòa)

Cardinal Dean: Hồng Y Niên Trưởng

Cardinal Legate: Hồng Y Đặc Sứ

Cardinal Prefect: Hồng Y Bộ Trưởng

(Xin lưu ý: Thánh bộ trước kia là Congregation, hiện nay gọi là Dicastery, Toà Thánh có 16 Dicasteries sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô cải tổ)

College of Cardinals: Hồng Y Đoàn (Tính đến ngày 14 tháng 1 năm 2023, có 223 hồng y, 124 trong số đó là hồng y cử tri, cardinal electors).

Papal Conclave: Mật Nghị Hồng Y Bầu Giáo hoàng. st

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!