Mục vụ gia đình

CƯỚI KHÔNG PHÉP

CƯỚI KHÔNG PHÉP

Hỏi: Không lễ mà tổ chức đám cưới có tội không?

Gia đình có đạo, làm đám cưới với một người ngoại đạo, không làm lễ cưới trong nhà thờ, tổ chức lễ thành hôn tại nhà hàng. Vậy những người có đạo được dự tiệc cưới đó không?

Nga Nguyen

Đáp: Theo kỷ luật của Giáo Hội, người có đạo Công giáo không thể kết hôn thành sự với người chưa được rửa tội nếu không có phép chuẩn (xem Giáo Luật khoản 1086 §1). Nhưng nếu được phép chuẩn thì cuộc hôn nhân thành sự (mặc dù không phải là Bí tích). “Hôn phối giữa một bên Công giáo và một bên không rửa tội có thể được cử hành trong nhà thờ hay tại một nơi khác xứng đáng” (GL 1118 §3). Việc dự lễ cưới và đám cưới trong trường hợp này không có gì ngăn trở.

Ngoài ra, có những đám cưới, theo Luật của Giáo Hội Công giáo là không thành sự như trường hợp nói đây mà không có phép chuẩn, hoặc những đám cưới còn mắc các ngăn trở khác như người phối ngẫu cũ còn sống… thì người tín hữu phải tùy trường hợp để xét có được hay không được, có nên hay không để xử trí. Luật Giáo Hội không minh nhiên ngăn cấm điều này nhưng nếu việc tham dự đó nói lên sự ủng hộ, thừa nhận, khích lệ… một việc trái với Luật của Giáo Hội thì có thể sẽ mắc tội “đồng loã” hay “gây gương mù”. Trong phần về hình phạt trong Bộ Giáo Luật có ghi một nguyên tắc như sau: “Ngoài những trường hợp do luật này hay các luật khác ấn định, sự vi phạm bên ngoài đến thiên luật hay giáo luật chỉ có thể bị phạt hình phạt xứng đáng khi tính cách trầm trọng đặc biệt của sự vi phạm đòi hỏi, và khi nhu cầu phòng ngừa hay sửa chữa gương xấu thúc bách” (GL 1399). Có lẽ vì lý do này chúng tôi biết có giáo phận đã ra hình phạt khá nặng cho những ai dự những tiệc cưới hay đám cưới “không thành sự”.

Lm Phi Quang

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!