Kỹ năng sống

HÃY THẬT LÒNG ĐI!…

HÃY THẬT LÒNG ĐI!…
Có nhiều người già cả hay tàn tật đi bán vé số, nhiều khi tôi đưa 10.000 ₫ mà không lấy vé số thì họ từ chối. Họ có đủ lòng tự trọng, bán vé số kiếm lời 1 tờ khoảng từ 700 đến 1000 ₫ chứ không xin. Tôi lấy tờ vé số, và cũng thầm mong nó trúng.
Hoặc nhiều khi tôi mua vé số hoàn toàn với lòng thương cảm, nhưng đương nhiên, sau khi thương cảm thì tôi cũng thầm mong nó trúng. Nếu không mong trúng thì tôi quăng đi chứ giữ làm gì, lại còn phải mắc công dò nữa.
Nghĩa là, trong mỗi hành vi của chúng ta đều có hai phần Vị Kỷ và Vị Tha theo một tỷ lệ vi tế nào đó, Vị Kỷ nhiều hơn Vị Tha hoặc Vị Tha nhiều hơn Vị Kỷ, hoặc bằng nhau Ích Kỷ – Lợi Tha… v.v…
Tôi không biết những gã trọc bày trò “phóng sanh” và đám tín đồ hùa theo trò “phóng sanh” có bao nhiêu phần Vị Kỷ và bao nhiêu phần Vị Tha!?!
Hãy thật lòng đi!!!
Tôi không tin Phật pháp nhiệm mầu ở phép thuật hay thần thông, mà tôi tin Phập pháp nhiệm mầu ở giáo lý thâm viễn.
– “Vạn pháp duy TÂM tạo”.
Hãy thật lòng đi! Thật TÂM soi xét xem mình có bao nhiêu phần Vị Kỷ và bao nhiêu phần Vị Tha trong hành động “phóng sanh”!?!
– “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân TÂM, kiến tánh thành Phật”.
Hãy thật lòng đi! Nhìn thẳng cái TÂM chân thật của mình xem có bao nhiêu phần Vị Kỷ và bao nhiêu phần Vị Tha trong hành động “phóng sanh”!?!
– “Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc; Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc”.
Vị Kỷ bất dị Vị Tha, Vị Tha bất dị Vị Kỷ; Vị Kỷ tức thị Vị Tha, Vị Tha tức thị Vị Kỷ.
Người có TÂM thiện lành, khi làm việc có ích cho mình thì cũng có lợi cho người khác, khi làm việc có lợi cho người thì cũng có ích cho mình.
Người có TÂM ác độc, khi làm việc có ích cho mình thì lại có hại cho người khác, không bao giờ làm việc có lợi cho người thì cũng không bao giờ có ích cho mình.
– “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm”.
Hãy thật lòng đi, những gã trọc bày trò “phóng sanh” và đám tín đồ hùa theo trò “phóng sanh”, khi hành động là nghĩ đến “phước” cho mình hay “phước” cho chim !?!
Cầu “phước” cho mình mà gây “họa” cho chim, có nên không!?!
– “Nhất Niệm khởi, trùng trùng Duyên khởi”.
– NHÂN – QUẢ nhãn tiền!!!
CANH LE

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!