Nghi thứcPhụng vụ

Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em

Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em

  1. Nghi Thức Ðón Tiếp

Nên hết sức liệu để cử hành nghi lễ Rửa Tội vào Chúa Nhật là ngày Hội Thánh tưởng niệm mầu nhiệm Phục Sinh. Nên làm một nghi lễ chung cho mọi trẻ mới sinh, với sự tham dự đông đảo và tích cực của các tín hữu: ít là thân nhân, bạn hữu, láng giềng.

Cha mẹ và những người đỡ đầu có bổn phận đưa trẻ đến trình diện Hội Thánh để lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

Chủ tế chào các người có mặt, nhất là cha mẹ và những người đỡ đầu, nói ít lời gợi lại niềm vui sướng của cha mẹ khi đón nhận con cái Chúa ban: “Ngài là nguồn mạch mọi sự sống và giờ đây lại muốn ban sự sống của Ngài cho các trẻ”.

Chủ tế mặc áo và dây phép mầu trắng cùng các người giúp lễ đến cửa nhà thờ hay nơi gần giếng rửa tội. Trước hết, Chủ tế hỏi cha mẹ của mỗi em. Hoặc nếu có khá đông trẻ, chủ tế hỏi chung tất cả cha mẹ về tên con trẻ, và mỗi gia đình lần lượt trả lời. Chủ tế có thể hỏi chung tất cả bằng số nhiều.

Chủ tế: Ông bà (anh chị) đặt tên cho (các) em là gì?

Các cha mẹ: Thưa tên em là… là…

Chủ tế: Ông bà xin Hội Thánh cho (các) em điều gì?

Tất cả: Thưa xin phép Rửa Tội.

Chủ tế: Khi xin phép Rửa Tội cho con cái, ông bà (anh chị) lãnh nhận trách nhiệm giáo dục (các) em trong Ðức Tin, để (các) em tuân giữ các giới răn Chúa là mến Chúa yêu người như Chúa Kitô đã dậy chúng ta. Ôngbà có ý thức điều đó không?

Cha mẹ: Thưa ý thức.

Chủ tế: (hỏi các người đỡ đầu): Ông bà (anh, chị) đỡ đầu có sẵn sàng giúp đỡ cha mẹ (các) em này thi hành nhiệm vụ nầy không?

Các người đỡ đầu cùng trả lời: Thưa sẵn sàng.

Chủ tế: T… (hoặc: các con), cộng đoàn Kitô rất hoan hỉ đón nhận (các) con. Nhân danh cộng đoàn, cha ghi dấu thánh giá cho (các) con; sau đó cha mẹ và cá người đỡ đầu cũng sẽ ghi dấu Chúa Kitô Cứu Thế cho (các) con.

Chủ tế thinh lặng ghi dấu Thánh Giá trên trán mỗi em. Sau đó cha mẹ và các người đỡ đầu cũng làm thế.

  1. Phụng Vụ Lời Chúa (Mt. 28,18-20)

Bài trích Phúc Âm theo thánh Matthêu.

Khi ấy Chúa Giêsu tiến lại nói với các môn đệ rằng: “Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy . Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm Phép Rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Ðó là lời Chúa.

(Giảng vắn tắt)

  1. Lời nguyện giáo dân

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đoái thương (những) em nhỏ sắp chịu  phép Rửa Tội đây, cha mẹ (các) em và những người đỡ đầu cùng những người đã được chịu phép Rửa Tội.

Người xướng: Nhờ mầu nhiệm cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa, xin Chúa đoái thương dùng phép Rửa Tội mà tái sinh (những) trẻ này, và thâu nhận (các) em vào Hội Thánh Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Nhờ phép Rửa Tội và phép Thêm Sức, xin Chúa đoái thương (các) em trở thành môn đệ trung tín và chứng nhân của Phúc Âm Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Xin Chúa đoái thương cho (các) em nhờ đời sống thánh thiện, được hưởng niềm vui nước trời.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Xin Chúa đoái thương cho cha mẹ và những người đỡ đầu nên gương sáng đức tin cho (các) em.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Xin Chúa đoái thương luôn luôn gìn giữ gia đình (các) em trong tình yêu Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Xin Chúa đoái thương làm cho ơn phép Rửa Tội sống mạnh lại trong mọi người chúng con.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người xướng: Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời.

Tất cả: Cầu cho chúng con.

Thánh Maria Ðức mẹ Chúa Trời.

Thánh Giuse

Thánh Gioan Tẩy Giả

Thánh Phêrô và thánh Phaolô

(Có thể thêm một vài thánh bổn mạng các em)

Các thánh Nam Nữ của Thiên Chúa.

  1. Lời nguyện trừ tà và xức dầu

Chủ tế: Lạy Thiên Cúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã sai Con Chúa xuống thế gian, để trục xuất quyền lực của các ác thần Satan ra khỏi chúng con, giải thoát khỏi tối tăm vào ánh sáng kỳ diệu của nước Chúa, chúng con nài xin Chúa làm cho (những) em này, sau khi khỏi tội nguyên tổ, được trở thành đền thờ của Chúa uy linh, và xin Chúa cũng cho Thánh Thần ngự trong (các) em. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả: Amen.

Chủ tế: Xin Chúa Kitô Cứu Thế ban sức mạnh của Người cho (các) con. Ðể biểu hiệu ơn ấy, Cha xức dầu cứu rỗi cho (các) con, trong cùng một Ðức kitô, Chúa chúng ta, Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời.

Tất cả: Amen.

Xức dầu dự tòng (OS) trên trán mỗi em. Nếu khá đông trẻ có thể nhiều linh mục hoặc nhiều phó tế xức dầu giúp.

  1. Cử hành Rửa Tội

(Khi đến giếng nước Rửa Tội).

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa toàn năng ban cho (các) em này sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần.

Làm Phép Nước (nếu chưa làm phép):

Chủ tế: Chúc tụng Chúa Cha toàn năng, Ðấng dựng nên nước để rửa sạch và nuôi sống.

Tất cả: Xin chúc tụng Chúa.

Chủ tế: Chúc tụng Chúa Con là Ðức Giêsu Kitô, Ðấng đã đổ nước và máu từ cạnh sườn để Hội Thánh được sinh ra nhờ việc Chúa chết và sống lại.

Tất cả: Xin chúc tụng Chúa.

Chủ tế: Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Ðấng đã xức dầu cho Ðức Kitô, khi Ngài được thanh tẩy trong nước sông Giođan, để tất cả chúng ta được thanh tẩy trong Chúa.

Tất cả: Xin chúc tụng Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chúng con, xin đến giúp chúng con, xin thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai được rửa tội trong nước này là được sạch tội và tái sinh vào sự sống con cái Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ tế: Xin Chúa thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai nhờ nước này được rửa tội để cùng chết và sống lại với Ðức Kitô, thì được nên giống Người.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Chủ tế: (Lấy tay phải chạm tới nước và nói) Xin Chúa Thánh hóa nước này do Chúa tạo thành, để những ai đã được chọn thì  được sự sống mới bởi Chúa Thánh Thần và gia nhập dân thánh Chúa.

Tất cả: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Nếu sẵn có nước rửa tội đã được làm phép thì bỏ lời nguyện “Lạy Chúa là Cha chúng con…” và những lời tiếp đó, chỉ đọc:

Chúa đã gọi các tôi tớ là T… T… đến lãnh phép Rửa Tội trong Ðức Tin của Hội Thánh. Nhờ mầu nhiệm nước thánh này, xin Chúa ban cho (các) em ơn tái sinh bởi Chúa Thánh Thần (các) em được sống muôn đời. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Tất cả: Amen.

Từ Bỏ Tà Thần và Tuyên Xưng Ðức Tin

Chủ tế: Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và người đỡ đầu (những) trẻ nhỏ anh chị em đem đến sắp lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Do lòng Chúa yêu mến, (các) em sẽ được sự sống mới bởi nước và Chúa Thánh Thần. Anh chị em hãy để tâm giáo dục (các) em trong Ðức Tin, để sự sống của Chúa khỏi thiệt thòi vì ảnh hưởng tội lỗi, nhưng ngày càng nảy nở trong (các) em. Vậy nên nhờ Ðức Tin hướng dẫn, anh chị em sẵn sàng đảm nhận bổn phận ấy, thì anh chị em hãy nhớ lại phép rửa tội của mình mà từ bỏ tội lỗi, tuyên xưng Ðức Tin vào Chúa Kitô như Hội Thánh tin; chính trong Ðức Tn này mà (các) em được rửa tội.

Chủ tế: Anh chị em có từ bỏ ma quỉ không?

Cha mẹ và người đở đầu: Thưa từ bỏ.

Chủ tế: Anh chị em có từ bỏ mọi việc của ma quỉ không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa từ bỏ.

Chủ tế: Anh chị em có từ bỏ mọi sự sang trọng của ma quỉ không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa từ bỏ.

Chủ tế: Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa tin.

Chủ tế: Anh chị em có tin kính Ðức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa tin.

Chủ tế: Anh chị em có tin kính Ðức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, tin các Thánh thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?

Cha mẹ và người đỡ đầu: Thưa tin.

Chủ tế: Ðó là đức tin của chúng ta. Ðó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng Ðức Tin ấy, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Rửa Tội

Chủ tế: (mời từng gia đình đến giếng rửa tội). Vậy anh chị em có muốn cho em T… được rửa tội trong Ðức Tin của Hội Thánh mà tất cả chúng ta vừa tuyên xưng không?

Cha mẹ và những người đỡ đầu: Thưa muốn.

Chủ tế:

T… Cha Rửa Con,

Nhân Danh Chúa Cha (đổ nước lần thứ nhất)

Và Chúa Con (đổ nước lần thứ hai)

Và Chúa Thánh Thần (đổ nước lần thứ ba).

Xức Dầu Thánh

Chủ tế: Thiên Chúa toàn năng là Cha Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát (các) con khỏi tội và tái sinh (các) con bởi nước và Chúa Thánh Thần. Chính người xức dầu cứu độ cho (các) con để sau khi nhập đoàn với dân Người, (các) con mãi mãi làm chi thể của Ðức Kitô là tư tế, tiên tri và vương đế đến cõi sống đời đời.

Tất cả: Amen.

Sau đó Chủ Tế thinh lặng xức dầu thánh S.C. trên đỉnh đầu mỗi em.

Mặc Áo Trắng

Chủ tế: (Các) con đã trở nên tạo vật mới và đã mặc lấy Chúa Kitô. Chiếc áo trắng này là dấu chỉ tước vị của (các) con. Nhờ lời chỉ bảo và gương lành của thân nhân giúp đỡ, (các) con hãy mang nó tinh tuyền mãi cho đến cõi trường sinh.

Tất cả: Amen.

Trao Nến Sáng

Chủ tế cầm nến Phục Sinh và nói:

Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô.

Mỗi gia đình một người châm nến của mỗi trẻ vào cây nến Phục Sinh.

Chủ tế: Anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho những em được Chúa Kitô soi sáng, luôn luôn sống như con cái sự sáng và bền vững trong đức tin. Nhờ đó, khi Chúa đến, chúng được ra nghinh đón Người và toàn thể các Thánh trên trời.

  1. Kết Thúc Nghi Lễ

Ðọc Kinh Lạy Cha

Chủ tế:

Anh chị em thân mến, nhờ phép Rửa Tội, các em này được tái sinh, các em được gọi và thực sự là con Thiên Chúa. Trong phép Thêm Sức, các em sẽ được đầy tràn Chúa Thánh Thần. Các em sẽ tiến tới bàn thờ Chúa tham dự bàn tiệc của lễ tế Người, và ở giữa Hội Thánh, các em sẽ gọi Thiên Chúa là Cha. Giờ đây, nhân danh các em và trong tinh thần nghĩa tử mà tất cả chúng ta đã được, chúng ta cùng nhau cầu nguyện như Chúa Kitô đã dạy chúng ta.

Mọi người cùng đọc:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Ban Phép Lành

Chủ tế: Thiên Chúa toàn năng đã nhờ Con Ngài sinh bởi Ðức Trinh Nữ Maria mà làm cho các bà mẹ Công Giáo hân hoan; vì hy vọng vào đời sống bất diệt đã bừng lên trong con cái. Xin Chúa thương ban phúc lành cho (các) bà mẹ này. (Các) bà tạ ơn Chúa vì được Chúa cho sinh con, xin cho (các) bà cùng với con mình cảm tạ Chúa luôn mãi trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng là Ðấng ban sự sống trần gian và Thiên Quốc, ban phúc lành cho (các) người cha của (những) trẻ nhỏ này. Xin cho (các) ông cùng với bạn mình, trở thành những người trước tiên, dùng lời nói và gương lành, làm chứng tá Ðức Tin cho con cái, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng, Ðâng đã tái sinh chúng ta trong đời sống vĩnh cửu bởi nước Chúa Thánh Thần, rộng tay ban phúc lành cho các tín hữu của Người đây, để mọi nơi, mọi lúc, họ là phần tử sống động của dân Người. Xin ban bình an của Người cho tất cả những người có mặt nơi đây, trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Tất cả: Amen.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha X và Chúa Con X và Chúa Thánh Thần X ban phúc lành cho anh chị em.

Tất cả: Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!