Nghi thứcPhụng vụ

Nghi Thức Thánh Lễ – Kinh Tạ Ơn I

Chủ tế dang tay đọc:

Chủ tế: Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Ðức Giêsu Ki-tô, Con Cha Chúa chúng con, (chắp tay và đọcchúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận và ban phúc X cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. (dang tay đọc tiếp)

Chúng con dâng lên Cha để cầu cách riêng cho Hội Thánh của Cha, xin Cha thương ban bình an, giữ gìn, hợp nhất và cai quản Hội Thánh Công Giáo khắp hoàn cầu: đồng thời cùng cầu cho tôi tớ Chúa là Ðức Giáo Hoàng T… Ðức Giám Mục T… chúng con và mọi đấng trung thành gìn giữ đức tin công giáo và tông truyền.

Ðồng tế I: Cầu cho kẻ sống.

Lạy Chúa, xin nhớ đến (những) tôi tớ của Chúa là T… (và T…) (Chắp tay cầu nguyện giây lát, rôi dang tay đọc tiếp): Và mọi người đang sum họp nơi đây: mà Chúa biết rõ lòng tin kính và sùng mộ. Chúng con dâng thay hoặc chính họ dâng lên Chúa hy lễ ca tụng này cầu cho mình và cho mọi người thân thuộc: hầu linh hồn được cứu chuộc, thân xác được an lành mạnh khoẻ như lòng mong ước: Như vậy, họ được tôn vinh Chúa là Thiên Chúa thật, hằng hữu và hằng sống.

Ðồng tế II: Cùng hiệp thông

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con kính nhớ:

+ Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ của Ðức Giêsu Ki-tô, là Thiên Chúa, và là Chúa chúng con; sau là thánh Giu-se, bạn Ðức Trinh Nữ, các thánh Tông Ðồ và tử đạo, thánh Phê-rô và Phao-lô, An-rê, (Gia-cô-bê, Gio-an, Tô-ma,…), cùng toàn thể các thánh, vì công nghiệp và lời cầu khẩn của các ngài, xin Chúa phù hộ chúng con trong mọi sự.

Các Kinh Cùng Hiệp Thông

Lễ Giáng Sinh và Tuần Bát Nhật

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày (đêm) cực thánh, là ngày (đêm) Ðức Ma-ri-a đã sinh Ðấng Cứu Thế cho trần gian mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Và chúng con kính nhớ:

+ Trước hết Ðức Ma-ri-a vinh hiển,…

Lễ Hiển Linh

Hiệp cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh là ngày Con Một Chúa, đồng hằng hữu với Chúa trong vinh quang, đã xuất hiện hữu hình, mang xác phàm thật sự như chúng con. Và chúng con kính nhớ:

+ Trước hết� Ðức Ma-ri-a vinh hiển,…

Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng đêm (ngày) cực thánh, là đêm (ngày) Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con, đã sống lại về phần xác. Và chúng con kính nhớ:

+ Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển,…

Lễ Thăng Thiên

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, là ngày Con một Chúa, Chúa chúng con, đem thân thể yếu hèn của chúng con đã được kết hợp với Người, về ngự bên hữu Chúa vinh quang, và chúng con kính nhớ:

+ Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển,…

Lễ Hiện Xuống

Hiệp thông cùng Hội Thánh, chúng con mừng ngày cực thánh, là ngày Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống trên các Tông Ðồ, và chúng con kính nhớ:

+ Trước là Ðức Ma-ri-a vinh hiển,…

Chủ tế dang tay đọc tiếp:

* Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa. Xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn. (Chắp tay).

Từ vọng Phục Sinh đến Chúa Nhật 2 Phục Sinh

* Vì vậy, lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật của chúng con là tôi tớ Chúa, và của toàn thể gia đình Chúa, chúng con dâng lên Chúa lễ vật này cũng để cầu cho những người Chúa đã thương tái sinh bởi nước và Thánh Thần, tha thứ mọi tội lỗi cho họ, xin an bài cho đời chúng con được sống trong bình an của Chúa, cứu chúng con thoát khỏi án phạt đời đời và nhận chúng con vào đoàn những người Chúa chọn (Chắp Tay)

Ðặt tay trên lễ vật và đọc:

Lạy Chúa, xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con Mình và X Máu Con chí ái của Chúa là Ðức Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con.

Hôm trước ngày chịu khổ hình, (chủ tế cầm bánh) Người cầm bánh trong tay thánh thiện, khả kính, (ngước mắt lên) ngước mắt lên trời, hướng về Chúa là Cha toàn năng của Người, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: (hơi cúi mình)

Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn:

vì Này là Mình Thầy

sẽ bị nộp vì các con.

Nâng bánh cho giáo dân thấy, sau đó cúi thờ lạy

Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm chén quý trọng này trong tay thánh thiện, khả kính, cũng tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, và trao cho các môn đệ và nói:

Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống:

vì này là chén Máu Thầy,

Máu giao ước mới và vĩnh cửu

sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.

Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Nâng chén cho giáo dân thấy, sau đó cúi thờ lạy

Rồi chủ tế nói:

Ðây là mầu nhiệm đức tin.

Giáo dân tung hô:

– Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

(Chủ tế giang tay đọc)

Vì vậy, lạy Chúa, chúng con là tôi tớ Chúa, và toàn thể dân thánh Chúa, kính nhớ cuộc khổ hình hồng phúc, sự sống lại từ cõi chết và lên trời vinh hiển của Ðức Ki-tô, Con Chúa, Chúa chúng con. Chúng con lựa chọn trong những của Chúa đã ban mà dâng lên trước tôn nhan uy linh Chúa: lễ vật thanh khiết, lễ vật thánh thiện, lễ vật tinh tuyền, bánh thánh ban sự sống vĩnh cửu và chén cứu độ muôn đời.

Xin Chúa ghé mắt nhân từ và khoan hậu nhìn đến những lễ vật này, và thương nhận như đã nhận lễ vật của A-ben tôi trung của Chúa, hy lễ của Áp-ra-ham, tổ phụ chúng con, hy lễ thánh thiện và lễ vật tinh tuyền của Men-ki-xê-đê, thượng tế của Chúa.

Chủ tế cúi mình, chắp tay đọc tiếp:

Lạy Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa sai Sứ thần dâng lễ vật này lên bàn thờ cao sang trước tôn nhan uy linh Chúa, để hết thảy khi tham dự bàn tiệc này là rước Mình và Máu cực Thánh Con Chúa, (Ðứng thẳng, làm dấu thánh giá trên mình và đọc): chúng con được X đầy tràn ơn phúc bởi trời. (chắp tay)

Ðồng tế I: cầu cho người đã qua đời.

Chủ tế dang tay đọc:

Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến (những) tôi tớ Chúa là T… (và T…) được ghi dấu đức tin, đã ra đi trước chúng con và đang nghỉ giấc bình an.

Chắp tay cầu nguyện một lát, rồi dang tay đọc tiếp:

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa thương ban cho các tín hữu ấy, và tất cả mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã an nghỉ trong Ðức Ki-tô, được vào nơi hạnh phúc sáng láng và bình an.

Tay mặt đấm ngực và đọc:

Xin cũng cho chúng con là tôi tớ tội lỗi (dang tay đọc tiếp) đang hy vọng vào lượng từ bi hải hà của Chúa, được thông phần với cộng đoàn các thánh Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo: thánh Gio-an Tẩy Giả, Tê-pha-nô, Mát-thi-a, Ba-na-ba,… và toàn thể các thánh. Xin Chúa đừng xét theo công nghiệp chúng con, nhưng rộng lòng tha thứ mà cho chúng con được đồng phận với các ngài, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. (chắp tay đọc tiếp)Lạy Chúa, nhờ Người, Chúa hằng sáng tạo, thánh hoá, ban sinh lực, giáng phúc và phân phát cho chúng con tất cả những lễ vật này.

(Chủ tế cầm đĩa và chén – nâng lên và đọc)

Chính nhờ Người, với Người và trong Người,

Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa

Là Cha toàn năng,

trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Giáo dân tung hô:

Amen.

Nghi Thức Hiệp Lễ

Ðặt chén và đĩa xuống, chủ tế chắp tay đọc:

Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

Chủ tế dang tay và cùng với giáo dân đọc:

Lạy Cha chúng con ở trên trời,

chúng con nguyện danh Cha cả sáng,

Nước Cha trị đến,

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,

và tha nợ chúng con

như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con;

xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ tế dang tay đọc một mình:

Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ,

xin đoái thương

cho những ngày chúng con đang sống được bình an.

Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp,

Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và được an toàn khỏi mọi biến loạn,

đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc,

và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,

Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

Chắp tay.

Giáo dân tung hô kết thúc lời nguyện:

Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang

là của Chúa đến muôn đời.

Chủ tế dang tay đọc rõ tiếng:

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng:

“Thầy để lại bình an cho các con,

Thầy ban bình an của Thầy cho các con”.

Xin đừng chấp tội chúng con,

nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa;

xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an

và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

(Chắp tay)

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân thưa:

Cđ: Amen.

Chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay rồi chắp tay lại và nói:

Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa:

Cđ: Và ở cùng cha.

Tùy nghi chủ tế hoặc phó tế nói:

Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

Mọi người tỏ cho nhau dấu bình an và bác ái theo phong tục địa phương. Chủ tế chúc bình an cho phó tế hay cho người giúp lễ. Rồi bẻ bánh trên đĩa, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô,

Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận

đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

Trong khi đó hát hoặc đọc:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên Chúa”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”.

Chủ tế chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

Hay là:

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa,

xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt,

nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ,

xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

Chủ tế bái gối rồi cầm bánh thánh lên trên đĩa, quay về phía giáo dân đọc lớn tiếng:

Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Chủ tế đọc chung với giáo dân một lần:

Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Chủ tế đọc thầm:

Xin Mình Thánh Chúa Giêsu gìn giữ con,

cho con được sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con,

cho con được sống muôn đời.

Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa hoặc chén đựng Mình Thánh đi đến từng người rước lễ, nâng bánh thánh lên một chút và nói:

– Mình Thánh Chúa Kitô.

Người rước lễ thưa:

– Amen.

Và cho rước lễ.

Nếu phó tế hoặc một thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.

Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.

Trong lúc chủ tế rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.

Cho rước lễ xong, chủ tế hoặc phó tế tráng chén. Trong lúc tráng chén, chủ tế đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

Chủ tế có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Lời Nguyện Hiệp Lễ

Chủ tế đứng tại ghế hoặc lên bàn thờ và nói:

Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Nếu trước đó không có thinh lặng thánh thì mọi người cùng với chủ tế thinh lặng cầu nguyện trong giây lát. Rồi chủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ.

Kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, chủ tế:

  1. Nếu thưa với Chúa Cha:

Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

  1. Nếu thưa với Chúa Cha, nhưng ở cuối lời nguyện vừa nói tới Chúa Giêsu:

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

  1. Nếu thưa với Chúa Giêsu:

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Giáo dân:

Cđ: Amen.

  1. Nghi thức kết lễ

Nếu có gì thông báo cho giáo dân thì nói lúc này.

Ðể giải tán, chủ tế quay về phía giáo dân, dang tay chào:

Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.

Giáo dân thưa:

Cđ: Và ở cùng cha.

Chủ tế ban phép lành:

Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng

là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Giáo dân thưa:

Cđ: Amen.

Trong ít nhiều ngày hay trường hợp, trước công thức ban phép lành, theo chữ đỏ, theo công thức khác trọng thể hơn, hoặc có lời nguyện trên dân Chúa.

Phó tế hoặc chủ tế chắp tay quay về phía giáo dân tuyên bố:

Phó tế hoặc chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Giáo dân thưa:

Cđ: Tạ ơn Chúa.

Chủ tế cung kính hôn bàn thờ như đầu lễ. Cúi mình chào bàn thờ chung với các người giúp lễ, rồi về phòng thánh.

Nếu ngay sau thánh lễ có nghi thức phụng vụ thì bỏ nghi thức giải tán.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!