Chưa phân loại

Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm tu viện St. Paul de Chartres

Ngoại trưởng Mỹ Blinken dự kiến sẽ có chuyến thăm tu viện St. Paul de Chartres, thộc dòng thánh PhaoLô tại Hà Nội vào sáng 15/4.
Đây được xem là cuộc gặp có tính biểu tượng vì các nữ tu của dòng này trong các năm qua nhiều lần biểu tình để phản đối chính quyền xây dựng trên các khu đất thuộc sở hữu của nhà dòng.
Riêng tu viện St. Paul de Chartres Sisters dành cho các nữ tu được xây từ thời Pháp thuộc ở Hà Nội từ hồi năm 1883, và dòng có đầy đủ giấy tờ.
Xem cập nhật về chuyến đi của ông Blinken tại đây:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rfa.org%2F…%2Fus-secretary-of-state-s-visit-to%3Ffbclid%3DIwAR20LcJMzbs2pfqoaTRbeBgzK6eo-hNXNT_z5t8BWVrkpm8Nf_KxCMCMXbQ&h=AT32brUda9yjhEhAPmio8KFeZC-Mm7o59ed-CxQNG7QiPVitRJOkIhE-xD44nI3vTWm2tF2kBcnzMOLo1A0HsLA1xjcEK1PXWf2Io8YdxmDDWTnQW66bi63wL8b8jxuGF6uM&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0vGhpZ2Qu_q8YCYdTXx2Zllio4KdriPJTFJXVH4MPc0IOkTdZB7JZiyh077XK48Mm_d4cd_4KVyos5zOQU84BVcPgvLBGHZCAZaeOUrIbDZpGN7jktdyvVX-pxY0f0v9lSmfWR1elJ-3nBTcw1NlnZeBTp1_au4wqaTXMcUWUOmnQ1zTFB-uQihxpYuLvlU-A_4NT3IYriZalUchxk-Mjfo5dByJFLcTZ1HA

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!