Phụng vụTư liệu Phụng vụ

Hôn nhân tự nhiên

Hôn nhân tự nhiên

Matrimonium, Marriage, Mariage

Hôn: cưới; nhân: gả; tự: dĩ nhiên; nhiên: tất phải.

Hôn nhân tự nhiên là hôn nhân giữa hai người nam và nữ chưa được rửa tội, hoặc có một người chưa được rửa tội.

Hôn nhân tự nhiên không phải là bí tích.

Chỉ hôn nhân thành sự giữa hai người đã được rửa tội mới là bí tích (x. GL 1055, triệt 2).

Hôn nhân tự ban đầu là một cơ chế tự nhiên do Thiên Chúa thiết lập với đặc tính đơn nhất và bất khả phân ly. Đức Kitô tái khẳng định cơ chế ấy: “Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một -xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mt 19,6).

Hai đặc tính này trong hôn nhân Kitô giáo có một sự bền vững đặc biệt vì có tính bí tích (x. GL 1056).

Dây ràng buộc của hôn nhân tự nhiên có thể được tháo gỡ nhờ đặc ân có lợi cho đức tin, đó là đặc ân Thánh Phaolô và đặc ân Thánh Phêrô.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!