Nghi thức

Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân

Nghi Thức Xức Dầu Bệnh Nhân

(ngoài Thánh Lễ)

Nghi Thức Mở Ðầu

  1. Linh mục mặc phẩm phục xứng hợp vớit ác ụ thánh này, rồi tiến đến chào bệnh nhân và nhựng người khác hiện diện bằng lời sau đây:

Lm: Bình an của Chúa ở cùng anh chị em.

Ð: AmenVà ở cùng cha

Ðặt Mình Thánh trên bàn đã dọn, mọi người thờ lạy Chúa.

  1. Sau đó, Linh mục sẽ tùy tiện rẩy nước thánh trên bệnh nhân và căn phòng, và đọc công thức sau đây:

Lm: Xin cho nước thánh này nhắc nhở bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận và kính nhớ Ðức Kitô, Ðấng đã chịu chết và sống lại để cứu chuộc chúng ta.

  1. Sau đó, Linh mục nói với các người hiện diện những lời sau đây hoặc những lời tương tự:

Lm: Anh chị em thân mến, chúng ta cùng nhau đến đây vì danh Chúa Giêsu Kitô, Ðấng đã cho người đau yếu được lành mạnh. Chính Ngài đã chịu đau khổ vì phần rỗi chúng ta. Ngài đang ở giữa chúng ta lúc chúng ta nhắc lại lời Thánh Giacôbê tông đồ: “Ai trong anh em phải yếu liệt, hãy mời các vị thay mặt Hội Thánh, họ hãy cầu nguyện trên người ấy, sau khi đã xức dầu nhân danh Chúa. Và lời khẩn cầu do tự lòng tin sẽ cứu người yếu liệt, và Chúa sẽ cho bình phục; và nếu người ấy đã phạm tội, thì cũng sẽ được tha” (Gc 5:14-15).

Chúng ta hãy phó thác người anh em của chúng ta nơi ơn lành và quyền năng Chúa Giêsu Kitô, xin Chúa làm cho bớt đau đớn, ban cho được lành mạnh và được cứu rỗi.

Giải Tội Và Nghi Thức Thống Hối

  1. Nếu cần thì giải tội cho bệnh nhân; sau đó tiếp tục nghi thức thống hối:

Lm: Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng tham dự vào việc cử hành thánh này.

Thinh lặng giây lát, rồi mọi người đọc Kinh Cáo Mình:

CÐ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm và những điều thiếu sót; lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi ttrước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

Ð: Amen.

Ban Ơn Ðại Xá

Bí tích Giải tội hoặc nghi thức sám hối có thể được kết thúc bằng việc ban Ơn Ðại Xá trong giờ lâm chung như sau:

Lm: Cha Dùng Quyền Tòa Thánh Ðã Ủy Cho, Ban Ơn Ðại Xá Và Ơn Tha Thứ Mọi Tội Lỗi Cho Con Nhân Danh Cha, Và

X Con, Và Thánh Thần.

Bn: Amen.

Lời Chúa

  1. Sau đó, một người hiện diện hoặc chính Linh mục đọc bài Thánh kinh ngắn sau đây:

Lm: Chúa ở cùng anh chị em.

Ð: Và ở cùng Cha.

Mt. 8:5-10,13

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu:

Khi Chúa Giêsu vừa vào thành Capharnaum, thì một đại đội trưởng đến và van Ngài rằng: “Lạy Thầy, tôi có thằng nhỏ bị bệnh bất toại nằm ở nhà, phải đau đớn lắm”. Chúa Giêsu nói: “Ta sẽ đến chữa nó”. Viên đội thưa Ngài: “Lạy Thầy, tôi chẳng đáng rước Thầy vào nhà tôi; song Thầy chỉ phán một lời, thằng nhỏ nhà tôi liền được lành mạnh…” Chúa Giêsu nói với viên đội: “Ông hãy đi! Ông đã tin sao thì được vậy”.

Ðó là Lời Chúa.

* Hoặc: Mt. 11:25-30; Mc 2:1-12

Có thể tùy nghi chia sẻ Lời Chúa.

Lời Nguyện Giáo Dân

  1. Có thể đọc Kinh sau đây vào lúc này hoặc đọc sau khi xức dầu, hoặc nếu tiện, cũng có thể đọc vào cả hai lúc. Linh mục có thể tùy nghi rút ngắn Kinh này theo hoàn cảnh:

Lm: Anh chị em thân mến, với lòng tin tưởng, chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin Chúa nghe lời chúng ta cầu nguyện cho người anh chị em chúng ta.

1) Lạy Chúa, nhờ việc xức Dầu Thánh này, xin Chúa hãy đến và nâng đỡ tôi tớ Chúa đây bằng tình thương yêu nhân từ. Chúng con nguyện xin Chúa.

Ð. Xin Chúa nhậm lời chúng con (câu nào cũng thưa như thế).

2) Xin Chúa giải thoát tôi tớ Chúa khỏi mọi điều nguy hại. Chúng con nguyện xin Chúa.

3) Xin Chúa làm cho tôi tớ Chúa được thuyên giảm mọi đau đớn bệnh tật của tôi tớ Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa.

4) Xin Chúa phù trợ những người đang tận tụy săn sóc bệnh nhân. Chúng con nguyện xin Chúa.

5) Xin Chúa giải thoát tôi tớ Chúa khỏi tội lỗi và mọi cám dỗ. Chúng con nguyện xin Chúa.

6) Xin Chúa ban sinh lực và sức khỏe cho tôi tớ Chúa mà chúng con đặt tay cầu nguyện nhân danh Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa.

Ðặt Tay Trên Bệnh Nhân

  1. Rồi Linh mục thinh lặng đặt tay trên đầu bệnh nhân.

Nếu gặp trường hợp khẩn cấp mà không có sẵn dầu đã được Ðức Giám Mục làm phép vào thứ Năm Tuần Thánh, thì cứ Linh mục nào cũng được làm phép dầu (dầu thực vật), lúc đó Linh mục đọc:

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa là Cha mọi nguồn an ủi, Chúa đã muốn nhờ Con Chúa mà chữa bệnh tật những người đau yếu. Chúng con nài xin Chúa đoái thương nhậm lời chúng con cầu nguyện do lòng tin. Xin ban Thánh Thần Chúa, Ðấng an ủi từ trời xuống trên chất dầu này mà Chúa đã thương cho cây xanh tươi sản xuất hầu bổ dưỡng thân xác, để nhờ phúc X lành của Chúa, những ai được xức dầu này đều lãnh nhận ơn hộ vực thân xác, linh hồn và tâm trí, khỏi mọi đau đớn và bệnh hoạn tật nguyền. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con dầu thánh Chúa đã được chúc phúc nhân danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa muôn đời.

Ð: Amen.

Kinh Nguyện Tán Tụng

  1. Nếu dầu đã làm phép, thì đọc kinh tạ ơn trên Dầu Thánh như sau:

Lm: Lạy Chúa Cha toàn năng, chúc tụng Chúa là Ðấng đã sai Con Chúa xuống trần gian vì chúng con, và vì phần rỗi chúng con.

Ð: Chúng con chúc tụng Chúa.

Lm: Lạy Chúa Con là Con Một Thiên Chúa, chúc tụng Chúa là Ðấng đã muốn chữa lành những tật nguyền của chúng con khi Chúa xuống với bản tính loài người chúng con.

Ð: Chúng con chúc tụng Chúa.

Lm: Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng An Ủi, chúc tụng Chúa là Ðấng luôn dùng thần lực của Chúa mà chữa lành những bệnh tật của chúng con.

Ð: Chúng con chúc tụng Chúa.

Lm: Lạy Chúa, xin ban cho tôi tớ Chúa, khi được xức Dầu Thánh này với lòng tin, được bổ dưỡng trong cơn đau đớn và được mạnh mẽ trong cơn bệnh tật. Nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

Ð: Amen.

Xức Dầu

  1. Linh mục lấy Dầu Bệnh Nhân (O.I.) xức trán và hai tay bệnh nhân, và chỉ đọc một lần:

Lm: (xức tránNhờ việc xức Dầu Thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu Chúa, xin Chúa dùng ơn Thánh Thần mà giúp đỡ con.

Bn: Amen.

Lm: (xức hai tayXin Chúa giải thoát con khỏi mọi tội lỗi, và thương làm cho con thuyên giảm.

Bn: Amen.

Lời Nguyện Sau Khi Xức Dầu

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Ðấng cứu chuộc chúng con, nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, xin Chúa cho người anh chị em chúng con đang chịu bệnh đây được bớt đau đớn và được lành mạnh hồn xác. Nhờ lòng từ ái Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi và ban cho được bình phục để phụng sự Chúa. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

Rước Lễ

Lm: Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau cầu xin Thiên Chúa, như Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã dạy chúng ta.

Ð: Lạy Cha chúng con…

Linh mục nâng Mình Thánh lên và đọc:

Lm: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian…

CÐ: Lạy Chúa, con chẳng đáng…

Trao Mình Thánh cho bệnh nhân và đọc:

Lm: Mình Thánh Chúa Kitô.

Bn: Amen.

Rước lễ xong, giữ thinh lặng một vài phút để cám ơn Chúa.

Lời Nguyện

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin Mình Thánh mà chúng con vừa lãnh nhận đổi mới đời sống chúng con. Nhờ Chúa Thánh Thần, xin cho sức sống của Chúa lớn lên trong chúng con, và gìn giữ chúng con trung thành với Chúa. Nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

CÐ: Amen.

Phép Lành Kết Thúc

Trước khi ban phép lành, Linh mục cùng bệnh nhân và thân nhân đọc kinh cầu sau đây:

1) Xin Thiên Chúa Cha ban phúc lành cho con.

Ð: Amen. (câu nào cũng thưa như vậy).

2) Xin Con Thiên Chúa chữa lành con.

3) Xin Chúa Thánh Thần soi sáng con.

4) Xin Chúa gìn giữ thân xác và cứu độ linh hồn con.

5) Xin Chúa soi sáng tâm hồn con tới sự sống trên trời.

Lm: Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con X và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em hiện diện nơi đây.

Ð: Amen.

Kinh Cầu Cho Người Hấp Hối (tùy ý)

Lạy Cha rất nhân từ, Cha là Ðấng thấu suốt mọi lòng ngay. Cha luôn tha thứ tội lỗi, và không khi nào xua đuổi kẻ xin ơn tha thứ, xin Cha đoái thương đến tôi tớ Cha đang hấp hối, để khi đã được xức Dầu Thánh và được lời cầu nguyện do Ðức Tin chúng con phù giúp, tôi tớ Cha được nâng đỡ xác hồn, và khi được tha thứ tội lỗi, tôi tớ Cha được ơn tình yêu Chúa làm cho nên vững mạnh.

Nhờ Ðức Kitô, Ðấng nhờ chiến thắng sự chết đã dành cho chúng con quyền tiến vào cõi đời đời. Người là Ðấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

Bài viết liên quan

Back to top button
error: Content is protected !!